5 fisho bottom

Fisho, Fish Netsuke in Walnut, bottom